Ym Mis Rhagfyr 2017, mi aeth blwyddyn 5 a 6,Ysgol Bro Tryweryn i ymweld â Llyn Brenig a Chronfa Ddwr yr Alwen. 

Yn gyntaf, aethom i Llyn Brenig a pan gyrhaeddom yno, roedd Arfona yn barod I ddechrau! Aethom i mewn i ystafell gyfarfod i dynnu ein cotiau a bod yn barod, yna dechreuodd Arfona esbonio  beth oeddem am ei wneud yn ystod y diwrnod a siarad  dipyn bach am Llyn Brenig. Cerddom lawr at bwll bach a mi wnaethom weithio fel grwpiau i bwlldrochi a gweld faint o greaduriaid yr oeddem ni yn gallu ffeindio. Gwelsom lawer o greadiuriaid bach a mi wnaeth un grwp ddal creadur go ryfedd a doedd Arfona heb ei weld o'r blaen, ond coeliwch fi, doeddwn i heb weld creadur mor enfawr ar un yma!

 

Dywedodd Arfona wedyn ein bod ni'n mynd i fynd i ystafell gyda llawer o microsgôps. Rhoddodd Arfona microsgôp i bob grwp a doedd hi dal ddim yn gwybod beth oedd y creadur mawr, rhyfedd 'ma. Cawsom gyfle i weld creaduriaid roedd pawb wedi ei dal, roedd 'na amryw o greaduriaid o bob maint a pob siap! Fy hoff greadur oedd y creadur oedd yn cuddio mewn darn o bren. Mi wnes i fwynhau'r dasg pwlldrochi fwyaf, oherwydd roedd yn hwyl cael tro gyda'r rhwyd I weld gwahanol greaduriaid, mi oedd y rhwyd yn gallu teimlo'r mwd ar waelod y pwll!  Cerddom yn ôl at y bws i fynd i Llyn Alwen, roedden yn mynd i ddilyn Arfona yn y car. Waw! Roedd 'na lawer o siediau yno a llawer o swn! Mi wnaethom gyfarfod Sion yno a mi wnaeth o ddweud a esbonio beth oedden am wneud yn fan hyn. Roedd y darn nesaf yn fy ngwneud I ychydig bach yn ofnus – mi roedden ni yn cerdded ar grid metal a mi roedd 'na ddwr yn cael ei dynnu mewn o dan y grid, roedd y dwr yn dod yn sydyn a mi roedd 'na dipyn o bwer yno. 


Hwn oedd fy hoff ddarn, cawsom weld dwr yn cael ei lanhau – roedd yn debyg i ffynnon siocled! Roedd 'na lawer o ddwr yn dod i mewn ac yn y diwedd roedd 'na grafwr yn troelli'r dwr i lawr i'r man gwastraff ac yna'n mynd mewn pibell i gael ei lanhau. Gwelsom lawer o beirianau yn cario dwr glan yn ol ac ymlaen trwy'r dydd. Roedd hi'n hwyl cael gweld sut roedd dwr yn cael ei lanhau heddiw. Cyn I ni adael aeth Arfona I nol poteli dwr newydd I'r plant I gyd. Roedd hi'n hwyl cael gweld a darganfod mwy o ffeithiau am Cronfa Ddwr yr Alwen a Llyn Brenig. Diolch yn fawr iawn am eich amser a dwi'n siwr fod pawb wedi mwynhau. 

Gan Nel, Blwyddyn 6